• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

De scholen van Ultiem geven kwalitatief goed onderwijs en dat willen we zo houden. Ouders/verzorgers zijn hierin een belangrijke partner van de scholen. We streven ernaar om:

 • U als ouders/verzorgers optimaal te informeren over de ontwikkeling van uw kind – het liefst met inzet van digitale middelen
 • Zonodig in overleg met u als ouder/verzorger extra zorg te bieden en dat regelmatig met u te evalueren

 

Ook zullen we u als ouders/verzorgers regelmatig benaderen om uw menig te geven over de kwaliteit van de school. U zult daartoe geregeld uitgenodigd worden om via digitale vragenlijsten uw mening te geven over de school.

Als ouder/verzorger ziet u als geen ander het effect dat de school op uw kind heeft. Mocht u hierin een ontwikkeling waarnemen die voor u zorgelijk is, dan gaan we ervan uit dat u dat zo spoedig mogelijk met de leerkracht van uw kind bespreekt.

Klachtenregeling

In iedere organisatie kan het voorkomen dat er klachten zijn. Het kan hier gaan over een variëteit aan klachten: over het onderwijs dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school als geheel, maar ook over ongewenste zaken zoals seksuele intimidatie en discriminatie.

Ultiem heeft een klachtenregeling opgesteld die voor alle scholen geldt. Alleen de contactpersoon verschilt per school. De klachtenregeling is bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is (geweest). Dit geldt zowel voor de klager als de verweerder.

 

In het kort is de regeling is als volgt:

 • Als er iets is voorgevallen, dan is de eerst aangewezen weg om dit met een gesprek op te lossen. Neem daartoe contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt. Gaat het over een voorval dat één of meerdere medeleerlingen betreft, bespreek dat met de leerkracht. Het is belangrijk de klacht of het probleem zo concreet mogelijk te benoemen.
 • Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem ter oplossing voor aan de directie van de school.
 • Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur t.a.v.

A. J. van der Worp,  beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit

Groen van Prinstererstraat 94 | 9602 VL Hoogezand

 

In de regel zal vanuit het bestuur een gesprek met u worden aangegaan, om te bezien hoe uw klacht kan worden opgelost. Bent u tevreden dan is daarmee het voorval afgehandeld.

Bent u niet tevreden en is het probleem niet volgens bovenstaande route op te lossen, verwijst de bestuurder u naar de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dan kunt u alsnog een officiële klacht indienen. U kunt ook direct naar de LKC met uw klacht.

Op elke school is een contactpersoon aanwezig die u altijd kan helpen bovenstaande procedure te doorlopen. Zie hiervoor de schoolgids van de betreffende school.

Uw klacht kan ook ernstige en/of zeer gevoelige situaties betreffen die niet volgens bovenstaande route zijn op te lossen. Het kan gaan om bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld. In dat geval adviseren we u om contact op te nemen met de contactpersoon van de school of met de vertrouwenspersoon.

 • De contactpersoon informeert u over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt en zal u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.
 • De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost.
 • Zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van de klacht als de u daar om verzoekt.
 • De vertrouwenspersoon informeert u zo nodig over instanties of instellingen die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt u op uw verzoek bij het leggen van contact.
 • De vertrouwenspersoon staat u bij tot en met de afronding van de klacht.

Stichting Ultiem maakt via CEDIN gebruik van een externe vertrouwenspersoon:

TFeersma, Schoolmaatschappelijk werker / Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen & Integriteit (gecertificeerd en geregistreerd LVV).

Lavendelheide 21

9202 PD  DRACHTEN