• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Stichting Ultiem vindt het belangrijk dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Vanaf het moment van schriftelijke aanmelding treedt onze wettelijke zorgplicht in werking. De zorgplicht stelt ons verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek. Om hierin te kunnen voorzien doorlopen we bij aanmelding van uw kind een zorgvuldige aanmeldprocedure. De zorgplicht is onlosmakelijk verbonden aan een onderzoekplicht. Vanaf de aanmelding zien wij de school en ouders als partners inzake de ontwikkeling van uw kind. Dit partnerschap bestaat uit rechten en plichten voor beide partijen.

De uiteindelijke beslissing over de inschrijving van uw kind berust bij het bevoegd gezag.

Uw kind gaat voor het eerst naar school

U kunt uw kind aanmelden bij de school van uw keuze door contact op te nemen met de school. Dit kan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, maar bij voorkeur uiterlijk 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.

Dan krijgt u een aanmeldformulier toegestuurd en de school zal u ook uitnodigen voor een kennismakingsgesprekgesprek. Dat is ook het moment dat de formele aanmeldingsprocedure gaat lopen.

Pas als uw kind vier jaar is doet de school van de toelating een formele inschrijving. Vanaf drie jaar en tien maanden bestaat de mogelijkheid maximaal vijf dagen (of tien dagdelen) te wennen.

Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om in het kader van de zorgplicht te onderzoeken of zij uw kind een passende plek kunnen bieden. In sommige situaties kan deze periode met maximaal 4 weken worden verlengd. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat mondeling, maar ook schriftelijk weten. Als de beslissing positief is, start de school het plaatsings – en inschrijvingstraject.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school! Dit is noodzakelijk voor een zorgvuldige toelating en voorkomt teleurstellingen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school u om extra informatie Hiertoe kan de school u verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van uw kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een passende plek kunnen geven. Dit noemen we zorgplicht.

Mocht de school tot de conclusie komen dat ze uw kind geen passende plek kunnen bieden, dan gaat de school met u als ouder in overleg. Aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van uw kind gaat de school samen met u op zoek naar een andere school die uw kind wel de nodige ondersteuning kan bieden. Ook dit valt onder de zorgplicht van de school. Deze andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn. Dit doet de school in overleg met het bovenschoolse ondersteuningsteam van stichting Ultiem.

Uw kind wisselt van school (bij verhuizing of als ouders een andere school kiezen)

Bij wisseling van school gelden dezelfde regels als bij plaatsing. U meldt uw kind aan bij de school van uw voorkeur. Ook nu zal de school bekijken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of ze uw kind een passende plek kunnen bieden. De school heeft daar 6 weken de tijd voor en dit termijn mag met 4 weken verlengd worden.

Uw kind blijft ingeschreven op de school van herkomst totdat het geplaatst kan worden of er een andere school (dit kan dus ook het speciaal basis onderwijs zijn) bereid is gevonden om uw kind in te schrijven. Bij verhuizing adviseren wij om uw kind minimaal 10 weken van tevoren aan te melden bij de nieuwe school, zodat hij/zij direct na de verhuizing kan instromen.

We gaan ervan uit dat u een aanmelding bij één van onze scholen altijd bespreekt met de school van herkomst. De school zal bij aanmelding dan ook altijd contact opnemen met de school van herkomst. Dat is ook een voorwaarde om de aanmeldingsprocedure in gang te zetten. Mocht uw kind ook daadwerkelijk ingeschreven worden, dan zal de school van herkomst zorgdragen voor de overdracht van (een deel van) het leerlingendossier, of het onderwijskundig rapport.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig

Heeft uw kind om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig, dan vernemen wij dat graag op het moment van aanmelden. Wij gaan dan samen met u als ouders en eventueel andere deskundigen in gesprek om te kijken of wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Zoals hiernaast staat aangegeven hebben we daar maximaal 6+4 weken de tijd voor.

Wat de school kan bieden staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Deze vindt u op de website van de school

Passend onderwijs betekent niet dat elk kind altijd moet worden toegelaten tot de school: het creëert geen absoluut recht op toelating. Passend onderwijs betekent dat de school van aanmelding moet zorgen voor een passende onderwijsplek voor uw kind. Dit kan dus ook een andere school zijn. De zorgplicht is vooral om zorgvuldig te onderzoeken wat de leerling nodig heeft. Als onze school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en wij van mening zijn dat uw kind beter naar een andere school kan gaan, gaan wij in overleg met u ervoor zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit traject doorlopen we samen met u en we zullen uiteraard in overleg met u als ouders onze bevindingen adviezen bespreken, maar wij zijn daarin niet afhankelijk van uw instemming. U ontvangt het advies ook schriftelijk.